STATUT

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zlín Film Festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně

Posláním Zlín Film Festivalu je prezentace současné celosvětové filmové tvorby pro děti a mládež a její konfrontace s běžně dostupnou audiovizuální nabídkou. Důležitým aspektem festivalu je snaha mladé diváky nejen bavit, ale také je prostřednictvím filmu vzdělávat, rozšiřovat jejich povědomí o okolním světě, rozvíjet estetické, sociální a morální cítění.

Zlín Film Festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně je organizován společností FILMFEST, s. r. o., se sídlem Filmová 174, 760 01 Zlín, ČR.

61. ročník se uskuteční ve Zlíně ve dnech 27. května až 2. června 2021.

II. PROGRAMOVÁ NÁPLŇ FESTIVALU

A) Soutěže:
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro děti do 10 let
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro dospívající od 11 let
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro mládež od 15 let
Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů pro děti do 12 let
Soutěž celovečerních evropských dokumentů pro mladé publikum
Mezinárodní soutěž studentských filmů Zlínský pes

B) Nesoutěžní sekce:
Panorama
Nový český film a TV
Virtuální realita
Retrospektivní a profilové sekce

C) Limitovaná edice 2021

III. PODMÍNKY ÚČASTI

Do soutěžních sekcí mohou být zařazena pouze díla s datem uvedení po 1. 1. 2019.
Soutěže animovaných filmů se mohou účastnit snímky v maximální délce 15 minut.
Festival neakceptuje krátké hrané filmy (s výjimkou studentských filmů).
Podmínkou účasti všech snímků na festivalu je vyplnění přihlášky na www.zlinfest.cz a zaslání online screeneru s anglickými titulky nejpozději do 1. 3. 2021. O účasti na festivalu bude pořadatel písemně informovat přihlašovatele nejpozději do 1. 4. 2021.

IV. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Podmínkou účasti v soutěžních kategoriích je formát DCP. Krátké animované filmy a studentské filmy vybrané do soutěží jsou přijímány pouze ve formátu Quicktime H.264 HD za použití online aplikace pro upload filmů. Ostatní snímky jsou přijímány na nosičích: DCP, 35 mm, Blu Ray.
Festival dává jednoznačně přednost obdržení odemčeného DCP.  Ke každému zamčenému DCP bude vyžádán KDM s dobou platnosti od 23. května do 6. června 2021.

V. JAZYKOVÉ VERZE

Přihlašovatel musí filmy opatřit anglickými titulky. Soutěžní filmy pro děti, animované filmy

a nesoutěžní filmy pro děti do 12 let jsou doprovázeny ze strany pořadatele simultánním překladem do češtiny. Ostatní snímky jsou promítány v původním znění s anglickými titulky a zároveň jsou pořadatelem opatřeny českými podtitulky. Pořadatel může udělit výjimku – zejména v případě archivních snímků.

VI. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Kopie vyžádaných filmů musí být zaslány do 10.  května 2021 na adresu či nahrány na server pořadatele. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny dopravy filmů, které obdrží spolu s oznámením o zařazení filmu do programu.

Za výlohy spojené s dopravou filmů, propagačních materiálů a pojištění ze země původu zodpovídá, pokud není dohodnuto jinak, přihlašovatel. Výlohy spojené s dopravou filmů, a pojištěním do země původu hradí pořadatel. Doprava filmů a všech ostatních materiálů, za kterou je zodpovědný pořadatel, je vždy přímo hrazena z účtu pořadatele a zároveň pořadatel vždy rozhoduje o výběru dopravce. Pořadatel nehradí jiné předem neodsouhlasené náklady za dopravu filmů a ostatních materiálů. V případě ztráty či zničení nosiče během festivalu zodpovídá pořadatel pouze za náklady spojené s výrobou nového standardního nosiče dle aktuálního ceníku.

VII. POPLATKY

Účast filmu na festivalu není zpoplatněna.
V případě, že přihlašovatel požaduje poplatek za projekci filmu, musí být částka dohodnuta předem. Faktura za poplatek musí být dodána nejpozději do 30. 6. 2021. Na faktury dodané po 30. 6. 2021 nebude brán zřetel - tzn. nebudou pořadatelem uhrazeny.

VIII. VIDEOTÉKA

Vybrané filmy mohou být součástí festivalové videotéky. Videotéka slouží pouze registrovaným filmovým profesionálům - akvizitorům, festivalovým dramaturgům a novinářům. Účast ve videotéce je řešena s přihlašovateli individuálně a řídí se vlastními pravidly.

IX. DELEGACE

K celovečerním soutěžním filmům je zvána nejvýše dvoučlenná delegace na 4 dny (3 noci). K ostatním filmům, které se účastní festivalu, může být po dohodě pozvána dvoučlenná delegace na 3 dny (2 noci). Ubytování delegací hradí pořadatel. Výjimku z tohoto pravidla může udělit pouze vedení festivalu. U více snímků od jednoho producenta se počet členů delegace řeší individuálně s produkcí festivalu. Pokud pořadatel hradí dopravu účastníkům festivalu, pak je hrazena přímo pořadatelem a dle jeho výběru dopravce. Pořadatel nehradí účastníkům festivalu jiné předem neodsouhlasené náklady na dopravu. 

X. POROTY

Soutěžní filmy posuzují:

Statutární poroty

 1. Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro děti
 2. Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro dospívající a mládež
 3. Společná mezinárodní porota dětí a dospělých pro krátké animované filmy pro děti
 4. Dětská porota pro celovečerní film pro děti
 5. Evropská mládežnická porota pro celovečerní film pro dospívající a mládež
 6. Mezinárodní odborná porota pro soutěž studentských filmů Zlínský pes

Nestatutární poroty

 1. Mezinárodní porota ECFA pro celovečerní dokumentární film pro mladé publikum
 2. Mezinárodní ekumenická porota

 

Pořadatel si vyhrazuje právo sestavit i další odborné poroty.

XI. CENY FESTIVALU

 1. Ceny udělované statutárními porotami:

Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film:
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro dospívající
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro mládež

Cena Karla Zemana - cena poroty za vizuální ztvárnění filmu v kategorii celovečerního filmu pro děti
Cena poroty za nejlepší mládežnický herecký výkon v kategorii celovečerního filmu pro dospívající a mládež

Společná mezinárodní porota dětí a dospělých pro krátký animovaný film:

Zlatý střevíček za nejlepší krátký animovaný film pro děti
Cena Hermíny Týrlové za nejlepší krátký animovaný film pro děti do 6 let

Dětská porota pro celovečerní film pro děti:
Cena dětské poroty za nejlepší celovečerní film pro děti

Evropská mládežnická porota pro celovečerní film pro dospívající a mládež:
Cena mládežnické poroty za nejlepší celovečerní film pro dospívající a mládež

Mezinárodní odborná porota pro soutěž studentských filmů Zlínský pes:
Zlínský pes – hlavní cena poroty za nejlepší studentský film (s finanční odměnou 1000 EUR)
Cena poroty v kategorii animovaný film
Cena poroty v kategorii hraný film
Cena poroty v kategorii dokumentární film

 1. Ceny udělované nestatutárními porotami:

Mezinárodní porota ECFA
Cena Evropa – cena Evropské filmové asociace pro dětský film za nejlepší evropský dokumentární film pro mladé publikum 

Mezinárodní ekumenická porota:
Cena ekumenické poroty za nejlepší hraný film pro děti, dospívající a mládež

 1. Divácké ceny:

Zlaté jablko – Cena města Zlína divácky nejúspěšnějšímu celovečernímu filmu pro děti a mládež
Cena diváků ČT :D – nejúspěšnějšímu krátkému animovanému filmu pro děti

 1. Ceny udělované společností FILMFEST:

Cena prezidenta festivalu
Čestná cena prezidenta festivalu je udělována osobnostem, jež významně přispívají k rozvoji kinematografie pro děti a mládež. 

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Pořadatel se zavazuje, že bude uvádět snímky pouze v rámci festivalu, čímž se rozumí také vybraná města v ČR, která jsou součástí oficiálního festivalového programu.

Podáním přihlášky filmu dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel festivalu v rámci své propagace zdarma poskytoval ukázky a fotografie z přihlášených filmů jakékoliv televizní či rozhlasové stanici v ČR, interní festivalové televizi nebo je prezentoval na internetu a tiskových materiálech. Tato ukázka nesmí přesáhnout délku tří minut a v případě animovaných filmů délku dvou minut.

U všech filmů zařazených do oficiálního programu festivalu se očekává, že budou ve svých propagačních materiálech používat logo Zlín Film Festivalu.

Podáním přihlášky k účasti na festivalu vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení. V nejasných situacích nebo statutem nedefinovaných případech rozhoduje umělecký ředitel festivalu.

 

Markéta Pášmová, umělecká ředitelka, 61. Zlín Film Festival