STATUT

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zlín Film Festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně

Posláním Zlín Film Festivalu je prezentace současné celosvětové filmové tvorby pro děti a mládež a její konfrontace s běžně dostupnou audiovizuální nabídkou. Důležitým aspektem festivalu je snaha mladé diváky nejen bavit, ale také je prostřednictvím filmu vzdělávat, rozšiřovat jejich povědomí o okolním světě, rozvíjet estetické, sociální a morální cítění. 

Zlín Film Festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně je organizován společností FILMFEST, s. r. o., se sídlem Filmová 174, 760 01 Zlín, ČR.

60. ročník se uskuteční ve Zlíně ve dnech 4. září až 10. září 2020.

II. PROGRAMOVÁ NÁPLŇ FESTIVALU

A) Soutěže
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro děti
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro mládež
Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů pro děti
Mezinárodní soutěž celovečerních hraných evropských debutů
Mezinárodní soutěž studentských filmů Zlínský pes
Soutěž evropských dokumentárních filmů pro děti a mládež
B) Festival Classics:
Festival Gala
Panorama
Nový český film a TV
C) Návrat do budoucnosti / limitovaná edice 2020

III. PODMÍNKY ÚČASTI

Do soutěžních sekcí mohou být zařazena pouze díla s datem uvedení po 1. 1. 2018. Soutěžit mohou i filmy, které jsou součástí seriálů, avšak tvoří celek, jenž je možné samostatně posoudit. Soutěže animovaných filmů se mohou účastnit snímky v maximální délce 15 minut.
Festival neakceptuje krátké hrané filmy (s výjimkou studentských filmů). 
Podmínkou účasti všech snímků na festivalu je vyplnění přihlášky na www.zlinfest.cz a zaslání online screeneru s anglickými titulky nejpozději do 1. 3. 2020. O účasti na festivalu bude pořadatel písemně informovat přihlašovatele nejpozději do 15. 7. 2020.

 IV. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Podmínkou účasti v soutěžních kategoriích je formát DCP. Krátké animované filmy a studentské filmy vybrané do soutěží jsou přijímány pouze ve formátu Quicktime H.264 HD za použití online aplikace pro upload filmů. Ostatní snímky jsou přijímány na nosičích: DCP, 35 mm, Blu Ray. Festival dává jednoznačně přednost obdržení odemčeného DCP.  Ke  každému  zamčenému  DCP  bude  vyžádán KDM s dobou platnosti od 1. září až 11. září 2020. 

V. JAZYKOVÉ VERZE

Přihlašovatel musí filmy opatřit anglickými titulky. Soutěžní filmy pro děti, animované filmy a nesoutěžní filmy pro děti do 12 let jsou doprovázeny ze strany pořadatele simultánním překladem do češtiny. Ostatní snímky jsou promítány v původním znění s anglickými titulky a zároveň jsou pořadatelem opatřeny českými podtitulky. Pořadatel může udělit výjimku – zejména v případě archivních snímků. 

VI. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Kopie vyžádaných filmů musí být zaslány do 20. srpna 2020 na adresu pořadatele. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny dopravy filmů, které obdrží spolu s oznámením o zařazení filmu do programu.

 Za výlohy spojené s dopravou filmů, náhledových DVD, propagačních materiálů a pojištění ze země původu zodpovídá, pokud není dohodnuto jinak, přihlašovatel. Výlohy spojené s dopravou filmů, náhledových DVD a pojištěním do země původu hradí pořadatel. Doprava filmů a všech ostatních materiálů, za kterou je zodpovědný pořadatel, je vždy přímo hrazena z účtu pořadatele a zároveň pořadatel vždy rozhoduje o výběru dopravce. Pořadatel nehradí jiné předem neodsouhlasené náklady za dopravu filmů a ostatních materiálů. V případě ztráty či zničení nosiče během festivalu zodpovídá pořadatel pouze za náklady spojené s výrobou nového standardního nosiče dle aktuálního ceníku. 

VII. POPLATKY

Účast filmu na festivalu není zpoplatněna. 
V případě, že přihlašovatel požaduje poplatek za projekci filmu, musí být částka dohodnuta předem. Faktura za poplatek musí být dodána nejpozději do 30. 9. 2020. Na faktury dodané po 30. 9. 2020 nebude brán zřetel - tzn. nebudou pořadatelem uhrazeny. 

VIII. VIDEOTÉKA

Vybrané filmy mohou být součástí festivalové videotéky. Videotéka slouží pouze registrovaným filmovým profesionálům - akvizitorům, festivalovým dramaturgům a novinářům. Účast ve videotéce je řešena s přihlašovateli individuálně a řídí se vlastními pravidly. 

IX. DELEGACE

K celovečerním soutěžním filmům je zvána nejvýše dvoučlenná delegace na 4 dny (3 noci). K ostatním filmům, které se účastní festivalu, může být po dohodě pozvána dvoučlenná delegace na 3 dny (2 noci). Ubytování delegací hradí pořadatel. Výjimku z tohoto pravidla může udělit pouze vedení festivalu. U více snímků od jednoho producenta se počet členů delegace řeší individuálně s produkcí festivalu. Pokud pořadatel hradí dopravu účastníkům festivalu, pak je hrazena přímo pořadatelem a dle jeho výběru dopravce. Pořadatel nehradí účastníkům festivalu jiné předem neodsouhlasené náklady na dopravu. 

X. POROTY

Soutěžní filmy posuzují:

Statutární poroty
a. Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro děti a mládež
b. Společná mezinárodní porota dětí a dospělých pro animovaný film
c. Mezinárodní dětská porota pro celovečerní film pro děti
d. Mezinárodní mládežnická porota pro celovečerní film pro mládež
e. Mezinárodní odborná porota pro hrané evropské debuty
f. Mezinárodní odborná porota pro soutěž studentských filmů Zlínský pes

Nestatutární poroty
g. Mezinárodní porota ECFA
h. Mezinárodní ekumenická porota 

Pořadatel si vyhrazuje právo sestavit i další odborné poroty.

XI. CENY FESTIVALU

1. Ceny udělované statutárními porotami:

Mezinárodní odborná porota pro celovečerní hraný film:
Zlatý střevíček - za nejlepší celovečerní film pro děti 
Zlatý střevíček - za nejlepší celovečerní film pro mládež
Cena poroty - za nejlepší dětský herecký výkon v kategorii celovečerního  filmu pro děti
Cena poroty - za nejlepší mládežnický herecký výkon v kategorii celovečerního filmu pro mládež 

Společná mezinárodní porota dětí a dospělých pro krátký animovaný film:
Zlatý střevíček - za nejlepší krátký animovaný film
Cena Hermíny Týrlové - cena za nejlepší krátký animovaný film pro děti do 6 let

Mezinárodní dětská porota pro celovečerní film pro děti:
Cena dětské poroty - za nejlepší celovečerní film pro děti

Mezinárodní mládežnická porota pro celovečerní film pro mládež:
Cena mládežnické poroty - za nejlepší celovečerní film pro mládež

Mezinárodní odborná porota pro hrané evropské debuty:
Cena Evropa – za nejlepší evropský debut
Cena Karla Zemana - zvláštní cena poroty za vizuální ztvárnění filmu  

Mezinárodní odborná porota pro soutěž studentských filmů Zlínský pes:
Cena za nejlepší film Zlínského psa, jehož režisér bude odměněn cenou 1000 EUR. 

2. Ceny udělované nestatutárními porotami:
Mezinárodní porota ECFA
Cena ECFA za nejlepší evropský dokumentární film pro děti a mládež

Mezinárodní ekumenická porota:
Cena ekumenické poroty 

3. Divácké ceny:
Zlaté jablko – Cena města Zlína divácky nejúspěšnějšímu celovečernímu filmu pro děti a mládež
Cena diváků ČT :D – nejúspěšnějšímu krátkému animovanému filmu pro děti

4. Ceny udělované společností FILMFEST:
Cena prezidenta festivalu
Čestná cena prezidenta festivalu je udělována osobnostem, jež významně přispívají k rozvoji kinematografie pro děti a mládež.

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Pořadatel se zavazuje, že bude uvádět snímky pouze v rámci festivalu, čímž se rozumí také vybraná města v ČR, která jsou součástí oficiálního festivalového programu.
Podáním přihlášky do soutěže dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel festivalu v rámci své propagace zdarma poskytoval ukázky a fotografie z přihlášených filmů jakékoliv televizní  či rozhlasové stanici v ČR, interní festivalové televizi nebo je prezentoval na internetu a tiskových materiálech. Tato ukázka nesmí přesáhnout délku tří minut a v případě animovaných filmů délku dvou minut. 

Od  všech  filmů  zařazených  do  oficiálního  programu festivalu  se  očekává, že budou ve svých  propagačních materiálech používat logo Zlín Film Festivalu. 

Podáním přihlášky k účasti na festivalu vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení. V nejasných situacích nebo statutem nedefinovaných případech rozhoduje umělecký ředitel festivalu. 

Markéta Pášmová, umělecká ředitelka,  Zlín Film Festival 2020