Visitor Rules

Podmínky účasti na 64. Zlín Film Festivalu – NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou společností FILMFEST, s.r.o., IČ: 226273365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 760 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41255 (dále jen „provozovatel“ nebo „pořadatel“), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do lokalit konání akce 64. Zlín Film Festival – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež 2024 (dále jen „návštěvní řád“).

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti návštěvníků a majetku, zajištění požární ochrany, zajištění hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku na akci Zlín Film Festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež (dále jen „Zlín Film Festival“) a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech akcí (dále jen „akce“), které budou součástí Zlín Film Festivalu. Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné a bezpečné společenské atmosféry v průběhu konání 64. Zlín Film Festivalu 2024.

1.3 Lokalitami akce se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí ohraničené či vymezené prostory. Pro veřejnost budou lokace otevřeny v termínu od 31. 5. 2024 do 5. 6. 2024. Časy jednotlivých lokací jsou přizpůsobeny programu v nich.

Seznam lokací Zlín Film Festivalu 2024:

- Kongresové centrum Zlín,

- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – budovy U2, U13, U18,

- OZC Zlaté jablko,

- Golden Apple Cinema,

- letní kino (Nám. T.G. Masaryka),

- náměstí Míru, 

- sad Svobody,

- zlínský Zámek,

- park Komenského.

1.4 Lokality konání akce jsou viditelně ohraničeny nebo vymezeny a vstup do některých z nich je možný pouze s platnou akreditací nebo jiným označením určeným provozovatelem. Převzetím akreditace a/nebo předložením vstupenky při vstupu do lokality a/nebo vstupem na akci do lokace Zlín Film Festivalu vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do lokace Zlín Film Festivalu se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v ní. Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do lokality Zlín Film Festivalu, a to včetně zástupců médií, účinkujících, technického personálu.

1.5 Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do lokací Zlín Film Festivalu na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem dané lokality a/nebo jeho smluvními partnery.

2. Lokace a místa konání Zlín Film Festivalu.

2.1 Převzetím akreditace či nákupem vstupenky je uzavřena mezi návštěvníkem a pořadatelem Zlín Film Festivalu společností FILMFEST, s.r.o., IČ: 226273365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 760 01, smlouva o účasti na akci.

Každá osoba na akcích Zlín Film Festivalu konaných v uzavřených lokacích je povinna po celou dobu svého pobytu mít u sebe akreditaci, platnou vstupenku nebo jiný doklad opravňující ji k pobytu v lokaci, a na žádost pracovníka pořadatele a/nebo pořadatelem pověřené osoby a/nebo bezpečnostní služby bez prodlení prokázat své oprávnění k pobytu v lokaci. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v lokaci Zlín Film Festivalu, která to vyžaduje, může být z prostor vykázán. Návštěvníci a veřejnost mohou do uzavřených lokací Zlín Film Festivalu, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem provozovatele, pouze v návštěvních hodinách a pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

2.2 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu v místech konání Zlín Film Festivalu provádí řádně označení pracovníci pořadatele, řádně označení pracovníci bezpečnostní agentury SG3 a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky a Městská policie Zlín.

2.3 Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v prostorách a lokacích  Zlín Film Festivalu, pozbývají oprávnění k pobytu v lokacích Zlín Film Festivalu a nemusí být do prostor Zlín Film Festivalu vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele a/nebo pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z lokalit konání Zlín Film Festivalu vykázány. Stejně tak nemusí být do lokací Zlín Film Festivalu vpuštěny a/nebo mohou být vykázány osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo osoby, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele a/nebo pořadatelem pověřených osob.

2.4 Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do uzavřených lokací Zlín Film Festivalu vpuštěny a/nebo z nich budou vykázány, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného či jiných nákladů vynaložených na vstup a účast na Zlín Film Festivalu.  Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen či zcela zakázán vstup do všech lokací Zlín Film Festivalu.

2.5 V lokacích konání Zlín Film Festivalu je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let. 

3. Povinnosti návštěvníků

3.1 Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v místech konání Zlín Film Festivalu, a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu Zlín Film Festivalu.

3.2 Návštěvníci Zlín Film Festivalu jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele a/nebo osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Městské policie Zlín, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

3.3 Návštěvníci Zlín Film Festivalu jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.  

3.4 Návštěvníci Zlín Film Festivalu mají zakázáno vnášet do prostor konání akce zejména následující předměty:

a) rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;

b) zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;

c) spreje, leptavé, hořlavé, výbušné, barvící, nebo jiné látky ohrožující zdraví;

d) láhve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;

e) alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;

f) zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby.

O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do míst konání Zlín Film Festivalu má právo rozhodnout provozovatel nebo jím pověřené osoby. Kontrola může být provedena při vstupu do lokace, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do lokace Zlín Film Festivalu. Návštěvníci mohou být vyzváni provozovatelem nebo jím pověřenou osobou, aby nevhodné předměty do lokace nevnášeli. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné. 

3.5 Návštěvníci Zlín Film Festivalu jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele a/nebo provozovatelem pověřeným osobám provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, nemusí být do vymezených prostor Zlín Film Festivalu vpuštěn a/nebo může z nich být vykázán.

3.6 Návštěvníkům Zlín Film Festivalu je dále zakázáno:

a) projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;

b) propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;

c) přelézat či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v prostorách festivalu, a to zejména ploty, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, podpůrné konstrukce apod.;

d) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost a jsou pro tyto účely jako nepřístupné označeny;

e) pořizovat v lokalitách Zlín Film Festivalu jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pro komerční účely, či fotografování všech vystoupení profesionálními a poloprofesionálními fotoaparáty a zrcadlovkami bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;

f) kouřit mimo prostory k tomu vyznačené provozovatelem;

g) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku; 

h) svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením umístěným v lokalitách festivalu;

i) jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v lokalitách;

j) ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné ve festivalových lokacích, a to včetně parkových dřevin a travin;

k) popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu, pokud to není součástí řízených doprovodných aktivit;

l) konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat festivalové lokace;

m) vyhrožovat násilím a/nebo se jej dopustit vůči jednotlivci a/nebo skupině osob a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;

n) bez povolení písemného povolení pořadatele prodávat vstupenky a jakékoliv zboží, 

o) rozdávat či umisťovat ve festivalových lokacích jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele,

p) vstupu se psy a jinými zvířaty do vyjmenovaných prostor:

- letní kino (nám. T. G. Masaryka),

- Kongresové centrum Zlín,

- Golden Apple Cinema,

- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – budovy U2, U13, U18,

- do míst, kde je pohyb zvířat upravován městskou vyhláškou statutárního města Zlín.

3.7 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v lokalitách konání   Zlín Film Festivalu jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod.

3.9 Účastník festivalu se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost, odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí.

3.10 Účastník festivalu bere na vědomí, že bez možnosti prokázat se platnou vstupenkou či akreditací při vstupu do uzavřených lokací nebo na uzavřený program není oprávněn se domáhat vstupu.

3.11 Účastník festivalu se zavazuje v rámci bezpečnosti 

a) při zdolávání případného požáru, živelné pohromy nebo jiné mimořádné události poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

b) popel a nedopalky od cigaret a ostatních tabákových výrobků odhazovat pouze do určených nádob. Dbát na bezpečnost při zapalování tabákových výrobků (sirky, zapalovače). 

c) nekouřit v objektech a prostorách, které jsou označeny zákazovou tabulkou „Zákaz kouření“.

d) nepoškozovat instalované bezpečnostní značení, hasicí přístroje, hydrantové zařízení ani další požárně bezpečnostních zařízení.

e) nepoškozovat a žádným způsobem nezasahovat do instalovaných elektrických zařízení, rozvodových skříní elektrických zařízení, uzávěry vody apod.

f) při vyhlášení výzvy pořadatele k opuštění prostoru se řídit pokyny organizátora akce, členů ostrahy, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

g) dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření stanovená pořadatelem nad rámec tohoto návštěvního řádu. Pokud budou takováto opatření stanovena, stávají se po svém zveřejnění součástí návštěvního řádu, a to pro období či lokalitu ke které se budou vztahovat. Způsob zveřejnění opatření: www.zlinfest.cz.

4. Odpovědnost za škodu

4.1 Pořadatel neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením. Odpovědnost za škodu pořadatele je omezena částkou odpovídající maximálně ceně vstupenky zakoupené účastníkem.

4.2 Návštěvníci, zejména starší nebo postižení tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a nerovných plochách a vyvarovat se úrazu. Pořadatel neodpovídá za újmu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu.

4.3 Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli a/nebo provozovatelem pověřené osobě všechny předměty nalezené v lokacích Zlín Film Festivalu.

4.4 V případě, že návštěvníci v kterékoli lokaci Zlín Film Festivalu naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy a/nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele a/nebo provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

4.5 Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě újma a/nebo úraz.

4.6 Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a/nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku újmy v lokacích Zlín Film Festivalu.

4.7 V případě evakuace některého z objektů, kde probíhá program Zlín Film Festivalu či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat „Požární poplachové směrnice a evakuační řád“ daného objektu a jsou zároveň povinni řídit se pokyny provozovatele a/nebo provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému.  

5. Ostatní ustanovení

5.1 Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Komplexní informace o zpracování osobních údajů v rámci projektu Zlín Film Festival ve smyslu čl. 13 Nařízení, včetně informace o účelu jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech návštěvníka jakožto subjektu údajů jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto návštěvního řádu, která je dostupná prostřednictvím internetových stránek www.zlinfest.cz a v ředitelství festivalu.

5.2 Vstupem do festivalových lokací (uzavřených i otevřených) návštěvníci Zlín Film Festivalu souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v rámci filmového a doprovodného programu Zlín Film Festivalu pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce Zlín Film Festival pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

5.3 Návštěvníci Zlín Film Festivalu dále berou na vědomí, že v místech konání filmového programu a doprovodného programu Zlín Film Festivalu mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým pořádaným akcím nebo lokacím Zlín Film Festivalu. Tato doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v místech, kterých se týkají či k dispozici u vstupu do lokace nebo u bezpečnostní služby, a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

6.2 Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 20. 4. 2024

6.3 Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.

6.4 Pořadatel se vyhrazuje právo kdykoliv změnit tento návštěvní řád.

6.5 Důležitá telefonní čísla:

Tísňová linka -112

Rychlá zdravotní záchranná služba -155

Hasičský záchranný systém -150

Policie ČR -158

Ve Zlíně dne 20. dubna 2024

Pořadatel akce: FILMFEST, s.r.o., Filmová 174, 760 01, Zlín; IČO: 26273365