Privacy Policy

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní společnost FILMFEST, s.r.o., sídlem Zlín, Kudlov, Filmová 174, PSČ: 760 01, IČ: 262 73 365, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 41255 (dále jen „Společnost“) přistupuje k osobním údajům maximálně zodpovědně, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje a při jejich zpracování postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „GDPR“).
Cílem těchto zásad je seznámit hosty, účastníky, soutěžící na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně (dále jen „Festival“), jakož i kupující realizující nákup zboží a vstupenek prostřednictvím webových stránek shop.zlinfest.cz, jakož i další osoby, jejichž údaje může Společnost zpracovávat, jakým způsobem Společnost osobní údaje zpracovává a chrání, včetně informace o právech subjektu osobních údajů a jejich uplatnění. 

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost FILMFEST, s.r.o., sídlem Zlín, Kudlov, Filmová 174, PSČ: 760 01, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude v Brně pod sp.zn. C 41255, kterou je možné písemně kontaktovat na adrese sídla nebo emailem: festival@zlinfest.cz, telefonu: +420 577 592 275.

Účel zpracování osobních údajů

Společnost osobní údaje zpracovává zejména za účelem zajištění účasti a administrace pobytu subjektu údajů na Festivalu a v rámci něho pořádaných akcí, dále za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem je tedy plnění smlouvy, tj. dodávání zboží anebo vstupenek na akce Festivalu a správa Vašeho zákaznického účtu. Kromě tohoto může Společnost zpracovávat osobní údaje pro plnění právních povinností, zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy. Dále pro určení, výkon a obhajobu právních nároků. Po ukončení plnění smlouvy může Společnost uchovávat některé z Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu práv Společnosti a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

Zpracovávané osobní údaje

Pro výše uvedené účely zpracovává Společnost osobní údaje, které jsou Vámi poskytnuty. Jedná se zejména o následující údaje:
- identifikační údaje jako je jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, stát pobytu, 
- kontaktní údaje – emailový a telefonní kontakt.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud Společnosti udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely v tomto souhlasu definovaném, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli písemně odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání, případně na dobu v tomto souhlasu uvedenou.

Cookies

Při návštěvě webových stránek Společnosti zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání webových stránek Společnosti zákazníky a přizpůsobení obsahu webových stránek.

Příjemci osobních údajů

Společnost zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných Společností, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Společnost je v zákonem stanovených případech povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jako správce osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste Společnosti udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může uplatnit. 
Máte právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. 
Máte právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Máte právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR.  
Máte právo, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených GDPR.  
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Společnost zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena Společnost, 
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany,
- pro účely přímého marketingu,
- pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případech stanovených GDPR, právo na přenositelnost osobních údajů. 
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 
  
Všechny požadované změny je nutné podat písemně, a to e-mailem na adresu: gdpr@zlinfest.cz
  
Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
  
Ve Zlíně dne 15. 4. 2024