General Therms and Conditions

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pouze pro nákup zboží a vstupenek na akce v rámci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.zlinfest.cz. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 4. 2024.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.zlinfest.cz.
 2. Právní vztahy, které nejsou těmito VOP výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
 3. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v čl. 2 odst. 4 těchto VOP, pak se na vztahy neupravené těmito VOP použije rovněž zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).
 4. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím způsobem níže v těchto VOP uvedeným, kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. V případě zvláštních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v uzavřené kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito VOP, mají tato ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanoveními VOP, se kterými jsou rozporu.
 5. Tyto VOP se člení na tři části upravující prodej Zboží (Oddíl A), prodej Vstupenek (Oddíl B) a ustanovení společná (Oddíl C). Není-li výslovně stanoveno jinak, ustanovení Oddílu A VOP pro prodej Zboží se nepoužije na prodej Vstupenek upravený v Oddílu B těchto VOP a naopak.

Článek 2

Vymezení pojmů

 1. Prodávající/Pořadatel: provozovatel internetového obchodu na webových stránkách www.zlinfest.cz  obchodní společnost FILMFEST, s.r.o., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 760 01, IČ: 262 73 365, zapsaná u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 41255, e-mail: festival@zlinfest.cz, tel.: + 420 577 592 275;
 2. Festival: Zlín Film Festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně;
 3. Akce: filmové, koncertní, divadelní či jiné kulturní představení, sportovní události a dále všechny další události (výstavy, konference, semináře, přednášky atd.) konané v rámci Festivalu v určeném termínu a na určeném místě;
 4. Kupující: každá osoba, která prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.zlinfest.cz uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží anebo vstupenka (dále jen „kupující“). Kupujícím – spotřebitelem je osoba, která při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím a plnění této smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti;
 5. Zboží: suvenýry, propagační předměty, knihy a další zboží vztahující se k Festivalu nebo dalším aktivitám prodávajícího nabízené prodávajícím v internetovém obchodě na webových stránkách www.zlinfest.cz;
 6. Vstupenka: doklad (cenina) vydaná Pořadatelem opravňující držitele vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní akci;
 7. Kupní smlouva: každá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.zlinfest.cz, jejímž předmětem je zboží anebo vstupenka.

ODDÍL A: PRODEJ ZBOŽÍ

Článek 3

Uzavření kupní smlouvy

 1. Postup pro uzavření kupní smlouvy je následující. Vyplněním a odesláním elektronické objednávky kupujícím dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. V této souvislosti je kupující povinen vyplnit všechny náležitosti elektronické objednávky, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti návrhu na uzavření kupní smlouvy pak vychází z údajů uvedených kupujícím v elektronické objednávce, zejména co se týče druhu zboží, množství, ceny, způsobu platby a místa doručení zboží.
 2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu kupní smlouvy prodávajícím, a to prostřednictvím potvrzení objednávky ze strany prodávajícího doručeným kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Automatické zaslání oznámení o přijetí objednávky prodávajícím se však v tomto smyslu za akceptaci objednávky nepovažuje. Přijetí nabídky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není považováno za akceptaci nabídky, ale za novou nabídku smlouvy učiněnou prodávajícím kupujícímu.
 3. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP, tedy především povinnost prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost kupujícího zaplatit za zboží kupní cenu.
 4. V případě, že kupující po odeslání objednávky zjistí, že tato obsahuje chyby nebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem. Jakékoliv změny objednávky jsou však v tomto případě vůči prodávajícímu účinné až po jejich odsouhlasení prodávajícím.

Článek 4

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 1. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 3. Odstoupení od smlouvy zašle kupující prodávajícímu písemně a to e-mailem na adresu: festival@zlinfest.cz, případně na adresu Filmová 174, Zlín, Kudlov, PSČ: 760 01ve 14-ti denní lhůtě. Kupující není povinen uvést důvod, pro který od kupní smlouvy odstupuje.
 4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to ve lhůtě do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy učiněné kupujícím, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je však kupující povinen prodávajícímu zaslat na adresu Filmová 174, Zlín, Kudlov, PSČ: 760 01 zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.
 5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Článek 5

Kupní cena a platební podmínky

 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 3. Zboží je kupujícímu zasíláno tzv. na dobírku, tedy k úhradě kupní ceny zboží dochází při převzetí zboží od dopravce. Kupní cenu je možno uhradit hotově nebo prostřednictvím platební karty.

Článek 6

Způsob doručování

 1. Zboží bude kupujícímu dodáváno v pracovní dny v rámci území České republiky, a to prostřednictvím Česká pošta, s.p., IČ: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. A 7565 (dále jen „ČP“). Náklady na dodání zboží kupujícímu nese kupující. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky.
 2. Zboží bude kupujícímu doručeno ve lhůtě do sedmi pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k dodání. Zboží bude doručováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Jakékoliv doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení či certifikáty jsou doručovány současně se zbožím.
 3. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, porušuje tím svou povinnost vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP a je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění za každý den prodlení se splněním této povinnosti ve výši 10,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje zboží.

Článek7

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky nebo nemá oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným smluvním nebo předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na výměnu zboží (tj. dodání nové věc bez vad nebo nové součásti, týká-li se vada pouze této součásti) nebo na přiměřenou slevu z ceny.
 3. Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 4. Během 6 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při jeho převzetí.
 5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.
 6. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či záručním listu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
  - odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
  - přiměřenou slevou z kupní ceny, Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Má-li zboží větší počet vad, může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Článek 8

Vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je kupující oprávněn učinit písemně na adresu Filmová 174, Zlín, Kudlov, PSČ: 760 01 nebo na e-mail festival@zlinfest.cz. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 2. Nezvolí – li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.
 4. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 6. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.
 7. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

ODDÍL B: PRODEJ VSTUPENEK

Článek 9

Nákup vstupenek

 1. Vstupenky na akce konané v rámci Festivalu je možno zakoupit prostřednictvím internetových stránek pořadatele www.zlinfest.cz anebo prostřednictvím festivalové aplikace.
 2. Kupující může zakoupit vstupenku na akci v rámci Festivalu on-line nejpozději 1 hodinu před začátkem požadované akce.
 3. Pořadatel poskytuje zvýhodněné vstupné na akce jím pořádané v rámci Festivalu, a to těmto skupinám osob:
  - děti do věku 6 let včetně jsou oprávněny ke vstupu zdarma,
  - osoby se ZTP jsou oprávněny ke vstupu se slevou ve výši 50%.
  Zvýhodněné vstupné lze však uplatnit pouze při nákupu vstupenky na oficiálních festivalových pokladnách, nikoli při nákupu vstupenek prostřednictvím internetových stránek pořadatele nebo prostřednictvím festivalové aplikace. Při nákupu zlevněné vstupenky je nutné předložit platný doklad opravňující jeho držitele ke slevě.
 4. On-line prodej vstupenek bude zahájen na internetových stránkách pořadatele www.zlinfest.cz vždy nejpozději 7 dní před zahájením Festivalu. On-line prodej vstupenek slouží výhradně k prodeji vstupenek a není možno si prostřednictvím něj vstupenky pouze rezervovat.
 5. Počet vstupenek, které je možno zakoupit v rámci jedné platební transakce není pořadatelem omezen.
 6. Koupě vstupenky on-line na internetových stránkách pořadatele nebo prostřednictvím festivalové aplikace je možná s registrací kupujícího, tak bez registrace kupujícího. V případě registrace je kupující povinen v registračním formuláři vyplnit své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před jejich potvrzením překontrolovat. Kupující uhradí vstupenku prostřednictvím on-line platby na portálu GP Webpay, kam je po zadání tlačítka „Koupit“ automaticky přesměrován. Předtím než kupující přistoupí k zadání tlačítka „Koupit“ je mu vždy zobrazen obsah jeho nákupního koše, správnost jeho obsahu je kupující povinen před odesláním požadavku překontrolovat. Nákupní koš vždy obsahuje označení akce, ke které se vstupenka vztahuje, počet vstupenek, jejich cenu a druh v případě, že se jedná o vstupenku se zvýhodněnou kupní cenou.
  Časový limit pro dokončení transakce po vložení vstupenek do nákupního košíku činí 20 minut. V případě, že v tomto časovém limitu nedojde k dokončení transakce, budou vybrané vstupenky uvolněny k dalšímu prodeji.
 7. Za průběh platební transakce nenese pořadatel odpovědnost. Průběh platební transakce a ochrana zadaných údajů, ke kterým pořadatel nemá přístup, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami GlobalPaymentsEurope, s.r.o.
 8. Po dokončení celého procesu je kupujícímu zasláno pořadatelem na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o provedeném nákupu včetně vstupenky, a to zpravidla do 1 minuty od úspěšného provedení platby vstupenky na platební bráně.
 9. Kupující bere na vědomí, že pořadatel nenese odpovědnost za to, že kupujícímu nebude shora uvedeným způsobem doručena vstupenka, a to z důvodů na straně kupujícího, zejména pak, že kupujícímu nebude moci být vstupenka na jím uvedený e-mail v rámci registrace (například z důvodů uvedené nesprávné e-mailové adresy, nastavení filtrů, plné e-mailové schránky apod.)
 10. V případě, že kupující neobdrží vstupenku ve shora uvedeném termínu po jejím řádném zaplacení, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí lhůty k doručení vstupenky kontaktovat pořadatele a oznámit mu, že vstupenku neobdržel. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit pořadateli, a to buď na e-mail pořadatele vstupenky@zlinfest.cz, popřípadě v sídle pořadatele své jméno a příjmení, e-mail, číslo objednávky a další identifikační údaje, které užil k nákupu vstupenky. V případě, že pořadatel zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu řádně a včas doručena a zároveň kupující tuto skutečnost pořadateli řádně a včas oznámil, bude kupujícímu vrácena cena vstupenky, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v části 11 - Reklamační podmínky těchto VOP.
 11. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemá právo od uzavřené smlouvy mezi ním a pořadatelem odstoupit, a to vzhledem k tomu, že se jedná o využití volného času a plnění je pořadatelem poskytováno v určeném termínu.

Článek 10

Ostatní podmínky

 1. Kupující je povinen se při vstupu na akci prokázat platnou vstupenkou. Předložení vstupenky je možné buď v tištěné podobě anebo jejím předložením na mobilním zařízení, zejména v případě jejího zakoupení on-line.
 2. Kupující je povinen po celou dobu trvání akce mít u sebe platnou vstupenku. V případě ztráty vstupenky kdekoliv v placené zόně pořádané akce, může být kupující požádán o opuštění těchto prostor bez jakékoliv náhrady.
 3. Kupující se vstupenkou na jakoukoliv akci konanou zejména v prostorách kina, se kterou je spojeno místo určené vstupenkou, je povinen se na akci dostavit nejpozději 5 minut před začátkem akce. Nedostaví-li se kupující v této době, pak jeho vstupenka propadá bez náhrady pořadateli a tento je oprávněn zaplnit takové místo na akci jinou třetí osobou.

Článek 11

Reklamační podmínky

 1. Zaplacená cena vstupenky se nevrací, není-li výslovně dále v těchto VOP uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje, to neplatí pro vstupenky zakoupené on-line, které má kupující možnost si vytisknout znovu.
 2. Kupující má právo na vrácení ceny vstupenky pouze v případě, že akce, na kterou si zakoupil vstupenku je zrušena z důvodů vyšší moci (například nepřízeň počasí, energetický výpadek apod.) a zároveň neuplyne více než 20 minut trvání akce.
 3. Nárok na vrácení zaplacené ceny vstupenky je kupující povinen uplatnit po dobu trvání Festivalu na prodejním místě: Kongresové centrum Zlín na adrese nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín a po skončení Festivalu ve lhůtě do 5 pracovních dnů v sídle pořadatele, v rámci pracovní doby od pondělí do pátku vždy od 8.30 do 16.00 hodin. Vstupné bude kupujícímu vráceno v hotovosti.  Kupující, který si zakoupil vstupenku online je oprávněn požadovat vrácení ceny vstupenky také prostřednictvím emailu vstupenky@zlinfest.cz, a to ve stejné lhůtě tj. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne skončení Festivalu. V takovém případě bude kupujícímu vráceno vstupné na jím uvedený účet v rámci registrace.

Článek 12

Nákup Balíčku vstupenek

Shora uvedené skutečnosti týkající se nákupu vstupenek se vztahují i na podmínky nákupu Balíčku vstupenek prodávané pořadatelem v rámci Festivalu. V případě skutečností uvedených v článku 11, odstavec 2 bude kupujícímu vráceno vstupné ve výši odpovídající jedné desetině ceny balíčku za každou jednu vracenou vstupenku.

ODDÍL C: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek13

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována příslušnými právními předpisy.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající z důvodu zajištění plnění svých smluvních povinností, bude zpracovávat následující osobní údaje kupujícího fyzické osoby: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odst. 4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Článek 14

Řešení sporů

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy festival@zlinfest.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a vstupenek na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 15

Doručování

 1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena e-mailem na adresu festival@zlinfest.cz anebo poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a rozhodovat bude český soud příslušný dle sídla prodávajícího dle českých procesních předpisů. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, a zároveň toto neplatí, pokud z kogentních právních předpisů bude plynout jiné rozhodné právo, či příslušnost soudu.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Zlín, 15. 4. 2024